Relacje inwestorskie
> Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administrator

Administratorem danych osobowych serwisu www.workservice.com/pl/ jest  spółka Gi Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941(dalej: „Administrator”) oraz Spółki z Grupy Kapitałowej Gi Group Poland tj.:

 • Finance Care Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000095926)
 • Industry Personnel Services Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000184457)
 • Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.  z siedzibą  we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000395638)
 • Sellpro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS:0000103234)
 • Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000261009)
 • Gi Group Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000145240)
 • GI Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 11 (KRS: 0000152084)
 • Generale Industrielle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 11 (KRS: 0000210200)

Administrator danych osobowych i właściciel serwisu www.workservice.com/pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

2. Znaczenie pojęć używanych w polityce prywatności

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Gi Group Poland S.A, w ramach, których świadczymy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: www.workservice.com/pl

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Gi Group Poland S.A. w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.

3. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować drogą e-mailową: iod@gigroup.com

4. Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w serwisach internetowych należących do Gi Group Poland S.A. w celu:

 • udzielenia odpowiedzi w zakresie wskazanym przez Państwa w Formularzu kontaktowym. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
 • marketingu i promocji produktów i usług - w przypadku wyrażenia zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
 • wysyłania informacji handlowych (zgodnie z art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. i art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
 • używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody (art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się, udzielenia odpowiedzi, przesłania oferty lub propozycji współpracy.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym współadministratorom (Spółki z Grupy Kapitałowej Gi Group Poland) lub wskazanym poniżej kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • osoby zajmujące się nawiązywaniem relacji biznesowych oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań biznesowych w tym prawnicy
 • podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator będzie weryfikował ich prawidłowość;
  • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora co do zasadności sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

7. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez  wysłanie żądania wycofania zgody na adres e-mail iod@gigroup.com

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

8. Przetwarzania danych poza terytorium UE

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że:

 • z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
 • przekazanie danych odbywać się będzie zna podstawie Standardowych Klauzul Umownych do Podmiotu który zobowiązał się działać zgodnie z RODO.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pliki cookies

W celu udoskonalenia funkcjonalności Serwisów, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje mechanizm plików cookies.

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której użytkownik przegląda strony internetowe.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Serwisami.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

11. Analityka internetowa

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez gromadzenie plików cookies;
 • poprzez korzystanie z Google Analytics.

Administrator oświadcza, że korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (dalej: „Google”). Google Analytics przetwarza pliki cookies zawierające informacje dotyczące oglądalności stron internetowych, a także profilu systemowego Użytkownika (w tym jego adresie IP).

Wspomniane wyżej informacje są przekazywane Google i przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z Serwisów przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Serwisach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na Serwisach i korzystaniem z sieci Internet.

Google może również przekazywać powyższe informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawnie lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

do góry
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×