Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Gi Group jest spokojna o ostateczną decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie

Gi Group jest spokojna o ostateczną decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie

Zdaniem Gi Group powództwo wytoczone przez Tomasza Misiaka (a także idące jego śladem pozostałe powództwa wytoczone przez innych akcjonariuszy mniejszościowych prawdopodobnie powiązanych z Tomaszem Misiakiem) jest całkowicie bezpodstawne i sprzeczne z interesem zarówno Work Service S.A., jak i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Gi Group uważa, że działania te są elementem szantażu wobec notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki i jej pozostałych akcjonariuszy, który próbuje cynicznie wykorzystać problemy Work Service S.A. oraz  sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Gi Group uznaje, że wstępne postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia powództwa Tomasza Misiaka w postaci tymczasowego zakazu wykonywania przez Gi International (spółkę zależną Gi Group) praw głosu z nabytych od niego przez Gi International w sierpniu zeszłego roku akcji Spółki ma charakter wyłącznie techniczny. Jednocześnie Gi Group w pełni ufa, że po dogłębnej analizie akt sprawy i przedstawionych w nich argumentów Sąd niezwłocznie podejmie decyzję o uchyleniu postanowienia o zabezpieczenia powództwa, co pozwoli Gi Group na wprowadzenie w życie ambitnych planów rozwoju Spółki Work Service S.A.

Plany te są w najlepszym interesie zarówno Gi Group, jak i akcjonariuszy mniejszościowych Work Service S.A., a ich nadrzędnym celem jest nie tylko przetrwanie Spółki, ale też przekształcenie jej w dobrze zarządzaną i rentowną firmę.
Niemniej jednak Gi Group jest gotowa w każdej chwili podjąć właściwe kroki, by bronić swoich interesów, a także interesów Work Service S.A. i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Nie wyklucza także podjęcia w jakimkolwiek momencie próby ewentualnego rozwiązania sporu w drodze negocjacji wśród akcjonariuszy Spółki.

Kontekst
Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu powództwa w postaci zakazu wykonywania przez Gi International (spółkę zależną Gi Group) praw głosu z 6.231.111 akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Work Service S.A. nabytych przez Gi International na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej z Tomaszem Misiakiem w dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało wydane 30 grudnia 2020 r. Po nabyciu akcji, a przed wydaniem przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu powództwa Tomasza Misiaka, Gi International posiadała 33.261.010 akcji Spółki, reprezentujących 50,71% jej kapitału zakładowego, które uprawniały ją do wykonywania 33.261.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,71% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z postanowieniem Sądu liczba akcji, z których Gi International może teraz wykonywać prawo głosu na WZ Spółki, uległa zmniejszeniu. Obecnie Gi International jest uprawniona do wykonywania praw głosu tylko z posiadanych przez nią 27.029.899 akcji Spółki stanowiących 41,22% jej kapitału zakładowego a tym samym 41,22% ogólnej liczby głosów na WZ Work Service S.A.

 

Kontakt w przypadku ewentualnych dodatkowych pytań:
Maciej Powroźnik
Mobile: +48 728 622 000
Email: maciej.powroznik@mc.com.pl

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved