Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Grupa Work Service > Work Service S.A.- osiągnięcie stabilizacji finansowej

Work Service S.A.- osiągnięcie stabilizacji finansowej

Wyniki finansowe Work Service S.A. za 2020

W obliczu pandemii COVID-19 oraz wyzwań związanych ze zmiennością rynku pracy oraz kontynuowanym procesem restrukturyzacji, Work Service S.A. zakończyła 2020 rok osiągając stabilizację majątkowo-kapitałową. Pozyskanie inwestora strategicznego Gi Group pozytywnie wpłynęło na wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań oraz pozwoliło spółce, pomimo straty na działalności skonsolidowanej, skoncentrować się na dalszym rozwoju aktywności w obszarze usług HR w Polsce. Dalszy rozwój i uzyskanie wyraźnej przewagi konkurencyjnej jest także uzależniony od pełnej integracji z GI Group oraz zasilenia kapitałowego.

2020 rok spółka Work Service S.A. zakończyła osiągając pełną stabilizację finansową dzięki realizacji w sierpniu ub. r. umowy inwestycyjnej z Gi Group, wiodącą międzynarodową firmą świadczącą usługi na rzecz rozwoju rynku pracy. Przejęcie kontrolnego pakietu akcji przez Gi Group zapewniło spółce stabilność kapitałową, wsparcie strategiczne i biznesowe umożliwiające dalszy rozwój działalności i usług. Dzięki temu Work Service S.A. pozyskała finansowanie m.in. na pełną spłatę długu z tytułu obligacji wyemitowanych do inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, obsługę układów ratalnych zawartych z ZUS i Urzędem Skarbowym zgodnie z harmonogramem tych umów, a także obsługę pozostałego wobec banków długu oraz zasilenie bieżącego kapitału obrotowego. Ponadto uzyskała częściowe umorzenie długu wobec banków, zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

W 2020 roku Work Service S.A. kontynuowała reorganizację grupy kapitałowej oraz zmniejszania liczby spółek – przygotowała sprzedaż spółek Czechach i na Słowacji, co umożliwia większą koncentrację na działalności w Polsce. W 2020 roku zostały także rozpoczęte prace nad doprecyzowaniem możliwości i zakresu współpracy z Gi Group oraz zintegrowania działalności spółek, by zapewnić synergię i najwyższą jakość świadczonych usług.

Najistotniejsze wyzwania Work Service S.A. w 2020 roku dotyczyły zapewnienia efektywności biznesowej w obliczu pandemii COVID-19, utraty kontroli nad węgierską spółką Prohuman 2004 Kft, zablokowania możliwości podniesienia kapitału Work Service S.A., przegłosowanego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w listopadzie 2020 r.

Widoczny w Sprawozdaniu Finansowym spadek przychodów był spowodowany zmianą sposobu konsolidacji i raportowania wyników finansowych w porównaniu z 2019 rokiem oraz konsekwencjami pandemii COVID-19, która wpłynęła na koniunkturę gospodarczą i globalny rynek pracy. Jednocześnie spółka odnotowała wysoką efektywność kosztową działalności dzięki systematycznemu obniżaniu kosztów operacyjnych. Ponadto zarówno w wynikach skonsolidowanych dla działalności kontynuowanej, jak i w wynikach jednostkowych rozpoznano szereg nietypowych zdarzeń i korekt.

Podsumowanie danych skonsolidowanych

Skonsolidowane przychody wyniosły ok 1 008 mln PLN, skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej 11,4  mln PLN, a skonsolidowana strata -11,3 mln PLN. Skonsolidowane przychody działalności kontynuowanej wyniosły ok. 903 mln PLN, skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej dla działalności kontynuowanej ok. 7,7 mln PLN, a skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej -14 mln PLN.

W związku z utratą kontroli nad jednostką zależną Prohuman 2004 Kft oraz sprzedażą spółek niemieckich w 2020 roku, a także spółek czeskich i słowackich w I kwartale 2021 roku, działalność kontynuowana w 2020 rok w Raporcie Grupy za 2020 rok obejmuje:

 • wyniki spółek polskich i spółki ukraińskiej za okres 01.01.2020-31.12.2020
 • wyniki spółki Prohuman 2004 Kft oraz spółek kontrolowanych przez spółkę Prohuman 2004 Kft. za okres 01.01.2020-30.09.2020
 • zmianę metody konsolidacji spółki Prohuman 2004 Kft oraz spółek kontrolowanych przez spółkę Prohuman 2004 Kft ze względu na utratę kontroli, która szerzej została opisana w Raporcie Grupy za 2020 rok.

W związku z powyższym, dane dla działalności kontynuowanej nie są porównywalne z rokiem poprzednim ze względu na zmianę metody konsolidacji spółki Prohuman 2004 Kft oraz spółek kontrolowanych przez spółkę Prohuman 2004 Kft, opisaną w Raporcie Grupy za 2020 rok, a także na brak danych tych podmiotów o zysku netto za IV kwartał 2020 r.

 

W wyniku finansowym działalności kontynuowanej rozpoznano szereg nietypowych zdarzeń opisanych w Raporcie Grupy za 2020 rok, wśród których należy wymienić m.in:

 • przychód finansowy z tytułu umorzenia obligacji i kredytów w kwocie ok. +81,4 mln PLN
 • koszt finansowy z tytułu zmiany metody konsolidacji spółki Prohuman 2004 Kft oraz spółek kontrolowanych przez spółkę Prohuman 2004 Kft. ze względu na utratę kontroli w kwocie ok. -57,4 mln PLN
 • korektę aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie równej ok. -20,2 mln.
 • koszt finansowy z tytułu odpisu na pożyczki od podmiotów powiązanych w kwocie ok. -45,8 mln PLN
 • pozostałe koszty operacyjne w związku z odpisem należności (w tym od jednostek powiązanych) w łącznej kwocie ok. -16,2 mln PLN
 • korektę aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie równej ok. -16,6 mln PLN

W konsekwencji negatywnych wyników finansowych kapitał własny Work Service S.A. spadł do poziomu ok. -6 mln PLN i był podobnie jak skonsolidowany kapitał własny wypadkową wielu czynników, w tym zdarzeń nietypowych opisanych powyżej.

Wybrane dane i wnioski jednostkowe:

Jednostkowo Work Service S.A. odnotowała stratę netto w kwocie ok. -35,6m PLN.

W jednostkowym wyniku finansowym Work Service S.A. rozpoznano również szereg nietypowych zdarzeń opisanych w Sprawozdaniu Finansowym Work Service S.A. za 2020 rok, wśród których należy wymienić m.in.:

 • wspomniany wcześniej przychód finansowy z tytułu umorzenia obligacji i kredytów w kwocie ok. 81,4 mln PLN
 • koszt finansowy z tytułu odpisu na pożyczki od podmiotów powiązanych w kwocie ok. -45,8 mln PLN
 • pozostałe koszty operacyjne w związku z odpisem należności (w tym od jednostek powiązanych) w łącznej kwocie ok. -16,2 mln PLN
 • korektę aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie równej ok. -16,6 mln PLN

W konsekwencji negatywnych wyników finansowych kapitał własny Work Service S.A. spadł do poziomu ok. -6 mln PLN i był podobnie jak skonsolidowany kapitał własny wypadkową wielu czynników, w tym zdarzeń nietypowych opisanych powyżej.

Obecnie spółka bardziej koncentruje się na odbudowie przychodów ze sprzedaży, również w wyniku wejścia do międzynarodowej Grupy Gi, niż na dalszym istotnym korygowaniu kosztów obsługi biznesu.

2021: umacnianie pozycji rynkowej

 - Dbałość o jakość procesów i konsekwentne inwestowanie w nowe technologie umożliwiają nam oferowanie najlepszych innowacyjnych rozwiązań naszym klientom i kandydatom w ramach pośrednictwa pracy. Chcemy to dalej i jeszcze lepiej rozwijać, wspólnie z nowym inwestorem strategicznym, Grupą Gi. Integracja z GI Group zapewni znam wyraźne uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku polskim, a żeby to osiągnąć potrzebujemy więcej kapitału i wzmocnienia także naszej pozycji finansowej -  komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service.

 Celem Work Service S.A. jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej w obszarze usług HR, podwyższanie jakości usług i zwiększanie bazy klientów. Bardzo ważne w przyjętej strategii jest dbałość o efektywność operacyjną i kosztową. Stabilizująca sytuację finansową spółki inwestycja Gi Group w Work Service S.A. umożliwi wykorzystanie synergii w zakresie usług HR oraz obsługi klienta oraz podjęcie działań na większą skalę.

do góry

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2022 Work Service S.A. All Rights Reserved