Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Relacje inwestorskie > Raporty > Okresowe

Okresowe

Okresy zamknięte w 2021 roku

 W poniższej tabeli podane zostały okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Work Service S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. pracujących dla Spółki oraz zasiadających w jej organach). Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku.

Lp.

Rodzaj raportu

Data publikacji

Okres zamknięty

1

Jednostkowy raport roczny za rok 2020

30 kwietnia 2021 r.

od 31 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

2

Skonsolidowany raport roczny za rok 2020

30 kwietnia 2021 r.

od 31 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

3

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

31 maja 2021 r.

od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

4

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

30 września 2021 r.

od 31 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

5

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

30 listopada 2021 r.

od 31 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego. 

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

 

 Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

 

 

Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

30.04.2021

Jednostkowy raport roczny za 2020 rok

30.04.2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020

27.11.2020

Raport Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020

30.09.2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

23.07.2020

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

29.06.2020

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

29.06.2020

Raport Grupy Kapitałowej za III kwartał 2019

29.11.2019

Raport Grupy Kapitałowej Work Service za I półrocze 2019

01.10.2019

Raport Grupy Kapitałowej za I kwartał 2019

31.05.2019

do góry

zobacz wcześniejsze raporty:

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2021 Work Service S.A. All Rights Reserved